LOADING....!!!!!

Subscribe & Win A Trip to Turkey!

published : Monday, 24 Oct 2022

މީޑިއާނެޓްއިން މިއަދު ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ޕޮރޮމޯޝަންއެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެމީޑިއާނެޓްގެ ވީޑިއޯކްލަބް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމައްޓަކާ ތުރުކީގެ މަޝްހޫރުސީރީސްތަކެއްވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައެވެދިވެހިންގެ ތެރޭގާ މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދަމުންދާ މި ސީރީސްތައް ބަލައިލައިގެން ތުރުކީއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީހުޅުވާލާފައެވެ

 

މިހާރު ވީޑިއޯކްލަބްއިން ލޯބީގެ ތްރިލާ ”ބްރޭވް & ބިއުޓިފުލް“ އަދި ”އެންޑްލެސް ލަވްގެ އެޕިސޯޑް ތައް ބަލާލެވޭނެއެވެމީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައިންސައިޑާ، ”ކަރަދޭއި، ”ކުރްތް ސެޔިތް ޝުރާ“ ، ”ސްޓިލެޓޯ ވެންޑެޓާ“ ، ”ފައިވް ބްރަދާސް“ އަދި ”ވިންގްސް އޮފް ލަވް“ ގެ އެޕިސޯޑްތަށްވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ. . އެކި ޖޯންރާ ތަކުގެ މި ސީރީސްތަކަކީ ބެލުންތެރިން ބޭނުންވާނެ، އަދި ބަލާލާ ހިތްވާނެ ކަހަލަ ކޮންޓެންޓްތަކެކެވެ.

 

އޮކްޓޯބަރ 24 އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ 24 އަށް ކުރިޔަށް ދާމި ޕްރޮމޯޝަންގަ، މީޑިއާނެޓްގެ ވީޑިއޯކްލަބްއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލުމުން ގުރުވަތުން ހޮވޭނަސީބުގަދަ ފަރާތަކަށް އިތުރު ބައިވެރިއަކާއެކު ތުރުކީ އަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ

 

މީޑިއާނެޓްގެ ފޯން އެޕްލިކޭޝަން އެމް އެސް ޑިޖިޓަލްއިން ވީޑިއޯކްލަބް ބޭނުންކޮށްލުމަށް  https://my.medianet.mv/voucher . އެމްއެސްޓީވީ ނުވަތައެމްއެސް ލައިޓް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް https://my.medianet.mv/ ކުއިކްޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯކްލަބްއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

 

ވީޑިއޯކްލަބްއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާ ކޮންޓެންޓް އިތުރުކުރުމެވެ.މިގޮތުން ތުރުކީ ކޮންޓެންޓްތަކުން ވީޑިއޯކްލަބްއިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެގެންދެއެވެމީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯކްލަބްގައި ދިވެހި އޮރިޖިނަލްސް، ޕާކިސްތާނީ،ހިނދީ، އިނގިރޭސި އަދި ކުޑަކުދިންނާގުލޭ ސީރީސްއަދިފިލްމްތަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

Share It on

Any thoughts on our services? Your feedback will help us improve and serve you better.