LOADING....!!!!!

ހާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް.

published : Sunday, 30 Oct 2022

މިއަހަރު ޤަތަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022" ގެ މެޗުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ "މީޑިއާ ރައިޓްސް ލައިސަންސް" ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0349/2005) އަށެވެ. އަދި ފީފާގެ ހުއްދައާ އެކު މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ މެޗްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދެއްކުމުގެ ސަބްލައިސަންސް ރާއްޖެ ޓެލެވިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ރައްޖެޓީވީއަށާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޔެސްޓީވީ އަދި އައިލެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް (އައިސް) ގެ ޗެނަލްތަކަށް ދީފައެވެ. ސަބްލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެނަލްތަކުން ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ މެޗްތައް، މީޑިއާނެޓުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ނެޓްވޯކެއްގައި ރެސިޑެންޝަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ރޭޑިއޯ ލައިވް ކޮމެންޓްރީ ދިވެހި ބަހުން ޓެލެކާސްޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަވާނީ ދެވިފައެވެ. 

ސިޓީ ހޮޓާ، ރިސޯޓްތައްފަދަ ވިޔަފާރިތަކުން މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމާޝަލް ހުއްދަ އެކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ދޫކުރުމަށް ހަމަގެހިފައިވާވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

ނަމަވެސް ސްޓްރީމިންގ ނުވަތަ ފްރީ-ޓު-އެއާރގެ ގޮތުގައި ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ އެއްވެސް މެޗެއް ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ ސަބްލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތަކުން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޭނުންކުރެވޭ އެއްވެސް ވަޞީލަތަކުން ވަގުތުން ދެއްކުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ. އަދި ސަބްލައިސަން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސްކްރީނެއްގައި ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް މެޗްތައް މީޑިއާނެޓްގެ ހުއްދަނެތި ލައިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ. 

"ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022" ގެ މެޗްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ "މީޑިއާ ރައިޓްސް ލައިސަންސް" ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވަނީ މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓަށް ކަމަށްވުމާއެކު މީޑިއާނެޓުން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ މެއްޗްތައް އެއްވެސް މީޑިއަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި އަންގަމެވެ. އަދި އެއީ ފީފާގެ ގަވާއިދުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކާ ޚިލާފު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާވެސް ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި އަންގަމެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތަކާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާމެދުވެސް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ މެޗްތައް ދިވެހިރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް މީޑިއާނެޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ 2022

Share It on

Any thoughts on our services? Your feedback will help us improve and serve you better.